Regulamin

Regulamin Serwisów Ezoterycznych

§ 1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki korzystania z usługi porad ezoterycznych z wykorzystaniem wiadomości SMS lub połączenia głosowego (zwanej dalej „Usługą”).
2. Organizatorem jest Mobile Marketing Center Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Świętokrzyska 30/63 00-116 ,zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000408422, NIP 525-252-55-90 (dalej „Organizator”).
3. Usługa jest oferowana na terenie Polski, a korzystanie z niej jest dobrowolne.
4. Osoba korzystająca z Usługi (zwana dalej „Użytkownikiem”) wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu oraz akceptuje fakt, iż strona www.najlepszewrozby.pl jest podpięta pod system statystyk Google Analytics i zbiera anonimowe informacje na temat użytkowników oraz sposobu wykorzystania przez nich witryny wraz z jej zasobami
5. Użytkownikiem usługi może byd każda pełnoletnia osoba fizyczna uprawniona do użytkowania telefonu funkcjonującego w sieci polskiego operatora telefonii komórkowej.
6. Usługa dedykowana jest tylko do osób pełnoletnich. Osobom poniżej 18 roku życia zabrania się korzystania z usług.

§ 2 Korzystanie z Usługi
1. Użytkownik celem skorzystania z Usługi, zobligowany jest do wysłania wiadomości SMS na numer 73077,73117,73004,92533,92565 lub 8091 o treści przedstawionej w materiałach reklamowych dotyczących Usługi lub nawiązania połączenia głosowego łącząc się pod numer 708-577-557 lub *733337
Koszt wysłania jednej wiadomości SMS na numer 73077,73117 oraz 73004 wynosi 3 zł netto ( 3,69 zł brutto )
Koszt wysłania jednej wiadomości SMS na numer 92533 wynosi 25 zł netto ( 30,75 zł brutto )
Koszt wysłania jednej wiadomości SMS na numer 92565 wynosi 25 zł netto ( 30,75 zł brutto )
Koszt wysłania jednej wiadomości SMS na numer 8091 zgodnie z taryfą operatora, każda kolejna wiadomość na numer 73077,73117,73004 wynosi 3 zł netto ( 3,69 zł brutto )
Koszt jednej minuty połączenia z numerem 708-577-557 wynosi 3 zł netto / minutę ( 3,69 zł brutto )
Koszt jednej minuty połączenia z numerem *733337 wynosi 3 zł netto / minutę ( 3,69 zł brutto )
2. Skorzystanie z Usługi skutkuje zalogowaniem użytkownika do serwisu typu chat.
3. W odpowiedzi na sms od klienta, dodatkowe wiadomości SMS mogą być wysłane do Klienta celem kontynuowania konwersacji lub rozpoczęcia nowej.
4. Organizator zastrzega, iż wizerunki osób oraz ich opisy (charakterystyka) zamieszczone w materiałach reklamowych dotyczących Usługi oraz informacje o nich podawane mogą być fikcyjne i nie muszą mieć swojego odpowiednika w rzeczywistości oraz nie stanowią oferty handlowej. Wiadomości wymieniane
6. W trakcie trwania Usługi Użytkownik pozostaje anonimowy i nie musi podawać jakichkolwiek danych osobowych. Jedynym elementem identyfikującym Użytkownika, umożliwiającym korzystanie z usługi, jest numer jego telefonu komórkowego.
7. Użytkownikowi przysługuje prawo do zakończenia korzystania z Usługi w dowolnej chwili i rozpoczęcia jej od nowa w wybranym przez siebie czasie.
8. Na potrzeby Usługi Użytkownik może zostać poproszony o dodatkowe dane na temat jego osoby. Podanie danych jest dobrowolne i nie ogranicza korzystania z Usługi
9. Informacje otrzymywane przez Użytkownika w ramach korzystania z Usługi nie mają charakteru wiążących porad i Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sposób w jaki Użytkownik wykorzysta te informacje.

§ 3 Postanowienia końcowe
1. Usługa jest dostępna w sieciach polskich operatorów telefonii komórkowej (T-Mobile, Plus GSM, Orange i P4) zarówno w systemie prepaid, jak i postpaid (abonamentowym).
2. Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Usługi.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
* treść wiadomości SMS wysyłanych przez Użytkownika w ramach korzystania z Usługi,
* korzystanie z Usługi przez osoby nieuprawnione do użytkowania telefonu komórkowego,
* szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Usługi,
* problemy w funkcjonowaniu Usługi, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń niezależnych od MMC Sp. z o.o., zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej,
* korzystanie z Usługi przez Użytkowników niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub
* bez zapoznania się z Regulaminem, w tym zwłaszcza wynikające z niewłaściwego zrozumienia przez
* Użytkownika charakteru Usługi,
* przerwy w świadczeniu Usługi zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd,
* wymiana sprzętu) lub niezależnych od Organizatora.
4. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.najlepszewrozby.pl oraz na www.wroz.eu
5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej www.najlepszewrozby.pl oraz www.wroz.eu
6. Reklamacje dotyczące Usługi należy przesyłać pocztą elektroniczną pod adres e‐mail: reklamacja@najlepszewrozby.pl, z dopiskiem „REKLAMACJA”.
7. Reklamacje Użytkowników dotyczące Usługi będą rozpatrywane przez MMC Sp. z o.o. w formie elektronicznej w terminie maksymalnie 21 dni od daty otrzymania.
8. Użytkownik rozpoczynając korzystanie z Usługi wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora numeru telefonu, z którego nastąpił kontakt – w tym na otrzymywanie powiadomień i innych informacji również handlowych. Użytkownik ma prawo do zrezygnowania z udzielonej zgody – każde tego typu zgłoszenie powinno zostać złożone w trybie reklamacyjnym opisanym w § 3 ust. 6 niniejszego Regulaminu. Zgłoszenie musi zostać opatrzone numerem telefonu oraz jasno sprecyzowanym żądaniem, aby Organizator był w stanie jednoznaczny sposób określić charakterystykę zgłoszenia.

Serwis najlepszewrozby.pl zapisuje informacje w postaci ciasteczek (ang. cookies). Są one używane w celach reklamowych, statystycznych oraz funkcjonalnych - co pozwala dostosować serwis do potrzeb osób, które odwiedzają go wielokrotnie.

OK, zamknij